• Udskriv
  • E-mail

Roller og Regler

 

Vi har i Nustrup Ungdsomsforening nogle værdier og politikker, som vi forventer vores medlemmer overholder.
Det er bestyrelsens håb, at vi med vores Roller & Regler kan skabe en forening, hvor der er rart at være, hersker en sportslig ånd og hvor sociale relationer er grundstammen i fællesskabet.

Læs mere....

Roller og Regler for Nustrup Ungdomsforening

 

Børneattesten

Vi arbejder på at gøre børneattesten elektronisk via NEMID. Vejledning er på vej..

Børneattesten (arbejdsgiverblanket) og samtykkeerklæringen downloades
fra www.dgi.dk/paedofili eller bestilles hos DGI eller DIF.

 

FORVENTNINGER TIL SPORTSUDØVERNE
Mød op til træning og evt. stævner / holdkampe til tiden - du har et medansvar.
Ved afbud til holdturnering, giv besked i god tid.
Vis respekt og hensyn overfor hinanden - i NU udviser vi ordentlig opførsel!
Inddrag dine forældre i dine kluboplevelser - aflevèr beskeder - fortæl om dine oplevelser - invitèr til kampe / stævner / opvisninger - også bedsteforældre.
Vær en god kammerat - alle er velkomne i NU.
Mobning tolereres ikke i NU - vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig!
Hjælp trænere / ledere med oprydning efter træning.
Vis respekt og lyt - husk træneren / lederen bestemmer!
Fortæl træneren / lederen om gode idéer / eller hvis der er problemer.
Ryd op efter dig, både i hallen / gymnastiksal / klublokale / omklædningsrum og udendørs arealer - husk alle dine ting!
Tyveri er strafbart - hjælp hinanden med at passe på jeres værdier!
Alkohol og andre rusmidler tolereres ikke.
Evt. kørsel er både dit og forældrenes ansvar - husk at give besked!
At du betaler din kontingent til tiden!
FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE
Vis interesse for dit barns træning - dit barn sætter pris på det.
Bak op om fremmøde til tiden, ved stævner / holdturneringer / opvisninger - eventuelt afbud meldes i god tid.
Acceptèr og støt trænerens / lederens oplæg, ved uenighed kontakt træneren /lederen og evt. udvalg - trænerens / lederens indsats er klubbens grundlag.
Udvis respekt overfor modstanderne og dommerne - vær positiv og støttende - spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun resultatet.
Kørsel er en forældreopgave, som skal udføres forsvarligt jfr. færdselsloven.
Klubben tolererer ikke mobning - udvis ansvarlighed ved »dårlig stemning« og orientèr trænerne / lederne.
Opbakning til sociale arrangementer - de er en del af fællesskabet.
Bak op om sportsudøverne og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat - ikke mindst af dit barn.
Respektèr klubbens arbejde - husk klubbens eksistens afhænger af såvel indsats som økonomi - overhold frister for kontingentbetaling.
FORVENTNINGER TIL TRÆNERE / LEDERE
Møder til tiden og har planlagt en inspirerende og udviklende træning.
Vær et godt forbillede - tal ordentligt i et forståeligt sprog og udvis en anstændig optræden overfor spillere, modspillere, dommere og forældre.
Respektèr sportsudøverne og deres forskelligheder - NU tolererer ikke forskels-behandling, men støtter trænerne / lederne i fordelingen af sportsudøverne, så
udvikling og socialt samvær styrkes.
Sørg for at opbygge tillid og respekt - løs op for konflikter / mobning - evt. inddrage forældre og udvalg.
Deltag i møder og kurser - tilegn dig nødvendig viden til udførelse af træner / lederjobbet, jf. foreningens forventninger og målsætning.
Vær lydhør overfor sportsudøvere og forældre - inddrag udvalg ved evt. konflikt.
Planlæg sociale arrangementer for holdet i samarbejde med forældre og udvalg.
Engager dig i klubben for at styrke klublivet og sammenholdet.
FORENINGENS MÅLSÆTNING
Nustrup Ungdomsforening vægter, at medlemmerne oplever trygge rammer, der giver succesoplevelser.
Nustrup Ungdomsforening vægter, at skabe udvikling både socialt og motorisk.
Nustrup Ungdomsforening prioriterer godt samarbejde mellem ledere, trænere, forældre og medlemmer.
Nustrup Ungdomsforening er for alle, bygget op om gensidig respekt og engagement.
Nustrup Ungdomsforening vægter uddannelse og oplæring af ledere og trænere.
Som leder / træner / hjælpeleder er du med til at overholde den målsætning og linie, som foreningen går ind for.
Såfremt du går med nye idéer og tanker, er du velkommen til at lufte disse til foreningens udvalgsmedlemmer eller bestyrelsen.
Vi indhenter børneattester.