• Udskriv
  • E-mail

Nustrup Ungdomsforening

historisk overblik fra 1974 til 2011.

 

Nustrup Ungdomsforening blev stiftet 1921
Følgende er uddrag fra Svend Folke Thrysøe’s bog
Nustrup Ungdomsforening i ”Aktivet – at aktivere 1921 – 1981” 
”For at give årsagen til foreningens virkelige stiftelse, skal Nordslesvigsk fældes Idrætsforening tages med i billedet, fordi man efterhånden, og især efter folkeafstemningen i 1920, grundede over et nyt navn. Del hed det jo ikke længere Nordslesvig og dels skulle en ny strukturændring tilpasses. Samtidig med at den nye danske landsdel ”Sønderjylland” blev en realitet, skete der selvfølgelig en lempelse, eller rettere en fjernelse af alle tyske restriktioner og alt indenfor de danske loves rammer var naturligvis nu gældende. 
 
I efteråret 1921 var man klar med de nye paragraffer og beredte til ændringer. Navnet blev ” Sønderjysk Idrætsforening” og rundt i landsdelen bakkede man op omkring dette fældesorgan.
 
Således var man i Nustrup ligesom i 1903 med i første række og under navnet Nustrup Ungdomsforening blev man fra 1. september medlem af S.I., som den i daglig tale hedder.
Peter Bojsen havde på dette tidspunkt været hjemme et stykke tid efter løsladelsen og havde været med i forberedelserne, naturligvis blev han foreningens første formand.
Det må være utopi hvis man tror at kunne forestille sig den glædesrus, som der var baggrund for efter ”tilbageskødningen”.Man holdt fest for den mindste lille årsag.Mere end 200 unge mænd drog i 1914 af sted i krigen, for de som kom tilbage, var tankerne om familieliv kommet i forgrunden.
Aldersmæssig var der jo også smuttet en del år ubemærket hen og forlovelser skete i massevis i årerne efter 1. verdenskrig. For hver af disse holdt man forlovelsesfester i forsamlingshuset. Der var rigtig mange deltager med til disse gilder og undertiden gik det ikke helt stille for sig. Ofte sluttede man først, når man atter kunne se de snoede sandveje i morgengrynet.
Denne fest- og komsammen stemning kom naturligt foreningslivet til gode og dette på trods af virkelig fattige forhold de første åre efter genforeningen. Der var heller ikke de store udgifter forbundet ved deltagelsen. Hvis man efter datidens forhold tog i forsamlingshuset med en daler (2 kr.) havde man rigelige med penge med hjem igen, når festen var slut. Øl og spiritus fandtes ikke i forbindelse med fester, man fik i stedet kaffe og kager. Udgifterne til entré og nævnte traktement beløb sig til 1,25 kr., man kan herefter selv sætte en pris på en ”bytur” i dag efter individuel målestok.
Omsætningen i foreningen de første år blev de heller ikke det helt vilde. Man bevægede sig omkring 500 kr. og overskuddet lå fra 13 kr. til 56 kr. (for hele året).
Udover gymnastikken var der i foreningen kurvebold og folkedans. På den kulturelle side var der en del møder, især var der faste traditioner som altid holdte; genforeningsfeste 10. februar, Sct. Hans d. 23. juni og naturligvis kongens fødselsdag d. 26. september.
Herefter et par møder af oplysende art og nogle baller, især før- og efter skiftedage (hvor karle og piger skiftede gårde) maj og november.Således indpassede foreningen sig til livet i et lille lokalsamfund og trådte til hvor behovene om aktiviteter opstod.”

1974:
Udgivelsen af NU-Avisen starter.
Deltager medlemmer af Nustrup Ungdomsforening sammen med Nustrup Fællesskole i anlæg af en ny fodbold- og håndboldbane ved skolen.
1975:
Anlægges lysanlæg på den gamle fodboldbane af medlemmer af Nustrup Ungdomsforening og for foreningens midler.
1976:
Den tidligere lærerbolig omdannes til klubhus for forening og ungdomsklub, udførelsen sker med tilskud fra kommune og med frivilligt arbejde.
1979:
Påbegyndes bygningen af Nustrup Hallen for indsamlede midler og et offentlig tilskud med frivillig arbejdskraft. Bygningen færdiggøres i 1980. 
1979:
Støtteklubben startes.
1993:
Der anlægges to tennisbaner foreningens midler. Tennis anlægget er udbygget med opholds - og redskabshus og toilet.
1994:
Der anlægges en petangbane ved tennisanlægget.1998:Laves der rulleskøjtebelægning i skolegården for foreningens midler.
1999:
Indrettes internet cafe i klubhuset for egne midler.
2001:
Påbegyndes udvidelse af Nustrup hallen med to omklædningsrum, multirum og redskabsrum. Arbejdet udføres med deltagelse af frivillig arbejdskraft og financeres delvis af offentlig tilskud og låneoptagelse. Arbejdet afsluttes i 2002.
2005:
Nustrup Ungdomsforening får hjemmeside som udvikles i 2008 til den nuværende www.nustrupuf.dk.
2008:
Anlægges krolfbane i klubhushaven.

2011:
Nustrup Ungdomsforening havde 1. september 2011 90 års jubilæum.